Det är nu det börjar!

Den nya lagbestämmelsen §43a i anläggningslagen är nu klubbad av Riksdagen och börjar gälla den 1 juli 2022. I korthet innebär den nya bestämmelsen att vägföreningar genom stämmobeslut, med 2/3-majoritet, kan besluta om att ändra andelstal för redan befintliga medlemmars fastigheter.

De ändrade andelstalen får inte strida mot anläggningslagens bestämmelser, vilket bland annat innebär att fördelningen av driftskostnaderna ska spegla fastigheternas användning av vägen. Stämmobeslutet ska även omfatta frågan om vilken ersättning som ska betalas till följd av det förändrade andelstalet.

För att de beslutade andelstalen ska bli gällande krävs att de godkänns och registreras av Lantmäteriet innan de kan läggas till grund för en uttaxering. Lantmäteriet kommer att ta betalt för sitt arbete.

Den nya lagen är tillämplig för samtliga samfällighetsföreningar, däribland vägföreningar och vägsamfälligheter, som förvaltar en gemensamhetsanläggning och är därmed inte begränsad till att enbart avse vägar.

REV kommer i god tid före 1 juli att gå ut med mer information kring den nya lagstiftningen. Eftersom vägföreningar har olika grundförutsättningar, utifrån bland annat gällande förrättningsbeslut, avser vi även ta fram praktiska exempel för att belysa hur och när den nya lagen kan användas.