Om REV

Riksförbundet Enskilda Vägar (REV) är en opolitisk organisation för de enskilda väghållarna i Sverige.

Idag är vi drygt 13.400 medlemsföreningar i REV.

Alla vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar som har ett väghållaransvar kan bli medlemmar hos oss. Föreningen behöver inte vara lantmäteriförrättad utan kan vara helt ideell.

Förbundet har till uppgift att:

  • Förenkla engagerade enskilda väghållares vardag och tillvarata deras intressen
  • Bistå dem som arbetar med den enskilda väghållningen i Sverige
  • Representera de enskilda väghållarna gentemot politiker, myndigheter och organisationer


Vad gör REV?

  • REV bevakar övergripande frågor som rör den enskilda väghållningen i Sverige. REV tar initiativ till förhandlingar och framställningar när så behövs. REV är även remissinstans i alla frågor som rör den enskilda väghållningen.
  • REV bevakar frågor som de enskilda väghållarna kan komma i kontakt med i det dagliga arbetet. REV använder sina medlemsföreningar med information och kunskap som underlättar deras arbete med förvaltningen av sin väg.
  • REV har fortlöpande kontakter med Trafikverket, Lantmäteriet, Sveriges kommuner och landsting, departementen och Trafikutskottet med flera i frågor som rör enskild väghållning.


Experthjälp

REV bistår sina medlemsorganisationer med råd och anvisningar i juridiska, väg-, lantmäteri- och miljötekniska frågor.

REVs experter kan även biträda medlemmarna i tvister samt vid förhandlingar med exempelvis information, exploatörer och entreprenörer. För medlemmar som önskar råd och bistånd i tekniska frågor som rör vägbyggnad, beläggning av vägar och vägunderhåll har REV teknisk expertis tills sitt förfogande.


Övriga medlemsförmåner

I medlemskapet ingår även ett förmånligt försäkringspaket
Läs mer om detta under bli medlem.


Kurser och information

REV anordnar kurser och konferenser som syftar till att höja kompetensen hos de som är engagerade i enskild väghållning.


Förbundsstämma

I samband med REVs förbundsstämma, som hålls på våren vartannat år, anordnas i regel föredrag och information kring aktuella frågor. Där ges tillfälle till tankeutbyte och personliga kontakter med representanter från myndigheter, företag och andra medlemsorganisationer.