Länkar

Klicka på loggan för att komma till deras hemsidor.

En organisation för lokala bredbandsnät

 


Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygd. Arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och lönsamt sätt. Bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en levande landsbygd.

 


Hjälper den som inte fått betalt och ger stöd och råd till den som ska betala. Ser också till att betalningar sker på ett rättssäkert sätt. Det är regeringen som varje år bestämmer hur dom ska utföra deras uppdrag och vad dom ska prioritera.

 


På Lantmäteriets hemsida kan ni bl a söka fram blanketter för ändra kontaktuppgifter, ändringsanmälan om nya andelstal mm, normalstadgar


Lantbrukarnas riksförbund

 


Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och samordnar den statliga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska länsstyrelserna tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

 


Regeringskansliet är en myndighet som har i uppdrag att stödja regeringen att styra riket och förverkliga sin politik.

 


Föreningar som inte är lantmäteriförrättade kan ansöka om organisationsnummer (behövs bl a vid banklån) hos Skatteverket

 


Utvecklar och kommunicerar kunskap, tjänster och produkter som bidrar till en hållbar utveckling i skogsbruket till nytta för samhället.

Se även kunskap direktklicka här

 


Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Deras uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den.

 


SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar.

 


På Trafikverkets hemsida finner ni bl a blanketter för ansökan om statsbidrag, ändra föreningens kontaktuppgifter m.m.

 


VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vars huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras.