Ny tidsbegränsad lag om föreningsstämmor

Den nya lagen ger vägföreningen en möjlighet att inför en stämma samla in fullmakter från medlemmar för att dels minska antalet som fysiskt deltar vid stämman, dels underlätta för medlemmar att kunna rösta utan att behöva delta fysiskt.

I dag börjar den tidsbegränsade lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor att gälla. För samfällighetsföreningar innebär det att, oavsett vad som framgår av 49 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter eller av stadgarna, får styrelsen i en samfällighetsförening inför en viss föreningsstämma besluta att ett ombud får företräda fler än en medlem.

Den nya lagen ger alltså möjlighet för styrelsen att inför en stämma samla in fullmakter från medlemmar för att dels minska antalet som fysiskt deltar vid stämman, dels underlätta för medlemmar att kunna rösta utan att behöva delta fysiskt.

Ersatt, se 2021-01-12: Läs REVs information om årsmöte i Corona-tider
Läs den nya tillfälliga lagen, §10 gäller samfällighetsföreningar