REV svarar på remiss om statsbidrag

REV har som remissinstans fått möjligheten att påverka hur ett bidrag för enskilda väghållare gällande natur- och kulturstärkande åtgärder bör utformas. Riksförbundet är i grunden positiv om det medför en ökning av det statliga bidraget.

Som intresseorganisation för landets enskilda väghållare är REV en remissinstans för de frågor som berör våra medlemsföreningar. Trafikverket har ett regeringsuppdrag ett se över trafikens påverkan ur miljöaspekter och har i det uppdraget tittat på möjligheten för enskilda väghållare att öka den biologiska mångfalden samt bevara kulturlandskapet runt om i landet. Nu har REV fått uttala sig om hur det ska påverka de statliga bidragen till vägföreningarna.

REV anser att det är en positiv åtgärd under förutsättning att anslaget ökas i motsvarande mån som medel kan komma att användas till sådana ändamål. REV ser framförallt fördelarna med att enskilda väghållare därigenom skulle kunna få hjälp med att delfinansiera bekämpningen av invasiva arter, som blomsterlupin och parkslide i vägområden.

REV:s remissvar

Mall för förslag riktade till regeringen