Ökat statliga bidrag 2024

För 2024 har det statliga bidraget till enskilda vägar som betalas ut av Trafikverket ökat betydligt. Det uppgår i år till totalt drygt 1,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med 2023 då det låg drygt 1,3 miljarder kronor.

Höjningen innebär att både det årliga driftbidraget och budgeten för särskilda driftåtgärder ökar. För särskild drift innebär det att det 2024 finns hela 370 miljoner kronor, att jämföra med 119 miljoner kronor för 2023.

Särskilt driftbidrag kan beviljas för vissa typer av förbättringsprojekt längs vägar som har årligt statligt driftbidrag. Prövning görs av Trafikverkets utredare i varje enskilt fall men bidrag kan bara beviljas om det finns medel kvar, det är därför bra att vara ute i god tid med en ansökan. Exempel på bidragsberättigade åtgärder är:

  • Trummor med diameter 500 mm och större
  • Förstärkning av vägsträcka
  • Väg i ny sträckning
  • Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg
  • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
  • Ombyggnad eller reparation av bro
  • Beläggningsåtgärder (endast vägar i trafikklass hög)
  • Upprustning av ny bidragsväg

Hör er gärna för med er utredare på Trafikverket om möjligheten att söka bidrag för större projekt, till exempel brorenoveringar eller åtgärder med större dagvattentrummor. Eftersom alla projekt inom särskild drift kräver delfinansiering genom uttaxering måste de finnas med i den budget som beslutas vid årsstämman.

Bilder från ett projekt som fick särskilt driftbidrag

Sönderrostad rörbro, 4 meter bred och 19 meter lång.

Den nya rörbron lyfts på plats.